fbpx

Competent

Privatumo politika

Privatumo politika

UAB „Personalo kompetencija“ įsipareigoja Jūsų asmens duomenis laikyti ir tvarkyti saugiai, konfidencialiai, teisėtai ir sąžiningai. Mes suvokiame Jūsų konfidencialumo svarbą ir dirbame taip, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tinkamai ir liktų saugūs.

Laikydami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, taip pat ir kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Apie šį dokumentą

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką, Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kaip juos saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys, Jums būdingos savybės ir kt.

1.3. Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

2. Apie mus

2.1. Mes – tai UAB „Personalo kompetencija“. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

2.2. Kilus klausimui dėl šios Privatumo politikos, informaciją Jums suteiks: Asta Aukščiūnienė, el. paštas: asta@competent.lt, telefonu: +37061176059.

3. Kaip mes dirbame?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

          a) laikysimės galiojančių ir taikomų nustatytų teisės aktų reikalavimų;

          b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu ir sąžiningu būdų;

        c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau duomenų netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

        d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

         e) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

      f) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais būdais:

         a) kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, bendraujate su mumis telefonu, el.

paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus. Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

     b) kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan.)

        c) kai Jūsų duomenis teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų jiems rekomenduojant.

4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

5. Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

        a) Paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikiams kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti juos darbdaviams.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų atsiųstame CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome ne ilgiau 10 metų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

        b) Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes. Surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.

 

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenims ir saugome juos tokį patį terminą, kaip nurodyta 5.1(a) punkte.

        c) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių paslaugas, kurie mūsų nuomone galėtų Jus dominti (pvz. renginiai, konferencijos ir kt.), tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

Vardas, pavardė, telefono numeris, išsilavinimas, darbovietė, dabar ir anksčiau užimtos pareigos, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), lytis.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių;

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki sutarties su Jumis galiojimo termino pabaigos, nebent yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenis saugoti ilgiau.

        d) Bendrovės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis. Savo darbuotojų asmens duomenis tvarkome Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apraše nustatyta tvarka.

        e) Sutarčių vykdymo tikslu. Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti produktų, sprendimų prekybos, paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, spręsti su klientui įdiegto produkto, sprendimo ar suteiktų paslaugų apimtimi susijusias problemas, vykdyti kitus Bendrovės, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

vardą, pavardę, gimimo datą, asmens identifikacinį numerį (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodą arba užsienio valstybės piliečio asmens kodą ar kitą identifikavimo numerį), amžių, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį su Bendrove ar sutarties, sudarytos tarp kliento ar tiekėjo, kurį atstovauja duomenų subjektas, ir Bendrovės, vykdymo metu.

       f) Kandidatų atrankos į Bendrovės siūlomas darbo vietas Bendrovėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz. Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz. esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 12 mėnesių nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą pateikėte mums savo duomenis ar juos atnaujinote, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

        g) Kandidatų dirbti Bendrovėje duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai mūsų Bendrovėje, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų Bendrovės poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinkate siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos tokį patį terminą, kaip kad nurodyta 5.1(a) punkte.

        h) Įsiskolinimų administravimo tikslu. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. Gyventojų registro, trečiųjų asmenų teikiamų duomenų ir kt.) ir iš trečiųjų asmenų.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki įsiskolinimo administravimo (skolos likvidavimo) pabaigos bei atsižvelgiant į teisės aktų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų) nustatytus ieškinio senaties terminus.

        i) Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

5.2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

6. Kam mes teikiame Jūsų asmens duomenis?

6.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

6.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

7. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

7.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

7.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

8. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

8.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

8.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

8.3. Jei mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

9. Kokias teises turite Jūs?

9.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

        a)  žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

        b)  susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

        c)  reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

        d)  reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

        e)  reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

        f)  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

        g) reikalauti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

        h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

9.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, jei reikia užtikrinti:

        a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

        b) valstybės saugumą ar gynybą;

        c) viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

        d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

        e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

        f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

9.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

9.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 9.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

9.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

9.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

10. Kam Jūs galite pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

10.1. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

11. Kaip bus keičiama ši privatumo politika?

11.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis.

12. Kaip su mumis susisiekti?

12.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

siunčiant e. paštu – info@competent.lt

Privatumo politikos paskelbimo data 2018m. liepos 30 d.

 

Close Menu
Competent